همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

پروژه ها
فیلم مستند تاجران خون

فیلم مستند تاجران خون

1%
تاکنون
170000
تومان
هدف
25000000
تومان
مدت زمان
104 روز
حمایت کنید
فیلم مستند شکریه

فیلم مستند شکریه

4%
تاکنون
1757000
تومان
هدف
40000000
تومان
مدت زمان
184 روز
حمایت کنید