همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

پروژه ها
فیلم مستند «همیشه استاد»

فیلم مستند «همیشه استاد»

0%
تاکنون
50000
تومان
هدف
50000000
تومان
مدت زمان
غیرفعال
حمایت کنید