همرس

همرس نخستین سایت تامین مالی جمعی و کرادفاندینگ برای تولید فیلمهای مستند و سایر آثار هنری

پروژه ها
مستند «دبستان ناموس»

مستند «دبستان ناموس»

74%
تاکنون
22110000
تومان
هدف
30000000
تومان
مدت زمان
زمان به پایان رسیده
حمایت کنید